Stampa

La morte di Carnevale

Testo integrale

Mascherina

Nasciu 'na vota l'annu e all'annu moru

nun haiu patri, matri, frati o soru

sugnu lu personaggiu chiu' sbriusu

nni 'stu munnazzu tintu e fitusu

e nna la me ricurrenza e mai pi casu

poviri e ricchi pigghiu pi lu nasu

tra gran manciati di sasizza e carni

lu vinu si cunsuma a sarmi e sarmi

tra canti, balli a lustru di lanterni

la me carogna e' pronta pi li vermi.

 

Iu, carnilivari,

nna lu chinu di li me facoltà mentali,

fazzu testamentu di tutti li me proprietà

di spartisi tra lu me parentatu e li megghi cristiani di la società...

 

E doppu 'sta debita primissa

passu ad accuntitari ogni speci di fissa....

'St'annu è 'n'annu particolari

pi 'stu nostru amatu paisi...

annu unni puru li scecchi si farannu vulari

e tutti saranno cu 'uatri gentili e curtisi...

 

Picchì chistu è l'annu di l'elezioni di 'u primu cittadinu

e chissa ddocu è 'na seggia ca avi un valuri divinu.

seggia 'mportanti e di iri a quariari

seggia ca pi assittarisicci qualcunu

puru la muggheri si facissi cangiari...

 

Seggia bedda e sempri dorata

ca pua pi spiccicaricci lu culu

nun ci abbasta 'na pirata...

e ora tutti cari i miei concittadini

vi salutanu, quannu mancu vannu taliatu,

e cu lu salutu vi faranno puru l'inchini...

 

Doppu, 'na vota passata la vintata,

si torna all'anticu e chissa sarà sulu acqua passata...

li saluti vi li putiti scurdari

e li belli promessi irivilli a salari...

 

Chistu è lu munnu e dispiaci dillu

è sempri troppu tardu quannu unu si metti pi capillu...

 

Ma chi ci vulemu fari

ccà ognunu pensa pi sé

e lu curaggiu di dillu l'avi sulu carnilivari

ca usa sempri lu mottu anticu

a cu s'affenni chi ci carissi lu vuddicu

e si lu vuddicu nun avissi abbastari

chi li pila di lu culu si ci putissiru abbrusciari...

 

Ogni tantu mi fannu essiri volgari

e mi scusu cu la genti cchiù delicata

ma iu sugnu carnilivari

e duru sulu 'na misata...

 

Doppu, passati li jorna di l'allegria,

si torna a l'anticu

pi cunsulari li lacrimi di maria

a cu' l'omu senza divinu pirmissu

lu beatu figghiu fici crucifissu...

 

Ma vinemu a li cosi di 'stu nostru amatu paiseddu

unni ci voli stomacu lordu pi 'un farisi vutari lu vureddu...

chi putemu diri di 'sta gran danza

ca ci sarà

pi trasiri nna la stanza

ca n'a vota fu di lu potestà?

c'è un candidatu ca dici di essiri troppu beddu

però qualcunu dici spararici c'hannu a ss'acceddu...

ma iddu fu lu primu a farisi avanti

picchì si stancà di purtari acqua pi l'atri santi...

 

Lu vecchiu patroni di lu vaporettu

dissi ca siccomu a iddu ci piacì assai 'sta camera da lettu,

d'unni lu munnu si talìa cu cchiù allegria

si ricandida e nun si nni voli iri cchiù via...

 

Di l'autru latu nascì un 'mponenti comitatu,

tutti 'nsemmulla e nuddu di latu

pi putiri iri a pigghiarisi lu vastuni

di signor viscuvu e patruni...

 

Tutti in fila signori paesani

tutti in fila pi ddu divanu,

persinu iatti e cani

tutti in fila pi divintari l'eredi di Tanu...

 

E iu cu 'stu me testamentu nzocchi possu fari?

augurarimi a beddu cori

ca cu veni veni s'avà fari amari

e la genti nun avà inchiri sulu di paroli...

 

Chisti su' tempi tristi e disperati

e li cristiani stanchi hannu pronti li valatati

pi tiralli ntesta ai signori e signorotti

ca quannu unu ci va chiunu li porti...

la genti è stanca e suddisfiziata

di nun putiri chiù arrivari a la misata.

e' stanca di li politici di palermu e di roma

ca sunnu sulu boni p'assittarisi nna la poltrona...

e' stanca di comu li cosi vannu

e allura 'sta brava genti iu politici vi raccumannu:

trattatila comu è giustu ca sia

senza inganni e ipocrisia

trattatila cu devozioni

e ricordativi ca 'sta genti è la popolazioni,

chidda pi cui 'uatri iti a giurari

di serviri e onorari!

 

A li prufissura di scola iu ci lassu

libra di Danti, di Petrarca e Tassu

picchi' la lingua d'ora, nna lu spissu

fa mettiri sutta e ncapu puru a lu santissimu crucifissu...

 

Li forfici lassu a quattru amici

ca fannu residenza nta' la chiazza

ca lu misteri chi chiossa' si ci addici

e' cusiri e 'ncimari cu la sputazza...

 

Lassu a li sparritteri abituali

'na codda chi ci 'mpiccica nna li denti

picchi' parrannu spissu fannu mali

a li nemici e puru a li parenti...

 

A tutti, i trapezzisti e trampulieri

cani cu patruna e faccendieri

di lu circu grossu di li prossimi elezioni

lassu un concettu c'ava' essiri n'ammonizioni:

sulu lu 'sclusivu beni di li cittadini ata' fari

e nun faciti sempri 'i soliti barzelletti

comu li politici di roma ca pensanu sulu a li loro sacchetti...

 

A li picciotti ca lu paisi vonnu canciari

ci lassu pi dittu di nun si fari alluccari

picchi' lu burattinaiu e' sempri arretu la porta

pi pigghiarisi lu megghiu pezzu di la torta...

 

A ttia bedda rosa di li jammi ritti

iu ti lassu quattru ova di fariti fritti

quantu almenu ti mittissi a fari

un misteri ca ti facissi campari

 

Lassu un longu cuddaru

a 'na crapa travestita da craparu

quantu accussi' si facissi sempri arrinari

e la smittissi di fari finta di cumannari...

 

A ttia ca stai 'na lu castellu assittatu

ti lassu di nun essiri chiu' assicutatu

quannu organizzi dall'altu di la to stazza

eventi e cortei antichi ca passanu nna la chiazza...

vidi di ascutari a mia oh prufissuri

si pi lu futuru nun ti vo' iucari la seggia d'assessuri...

 

Lassu 'na seggia, ma di chiddi scarsi

a chiddu ca di poteri e' assetatu

quantu accussi' finalmenti s'assittassi

pi fari accanusciri a tutti lu so veru statu

 

A ttia omu chi ghiochi cu la sorti di lu paisi

iu ti lassu un specchiu unni t'ha' taliari

macari sulu pi 'na vota a lu misi

accussi' avrai tuttu lu tempu pi pinsari

ca la rota nun sempri gira di lu stessu latu

e tu ca ti senti capu rischi di finiri cumannatu...

 

A tutti chiddi tarantulati

ca oggi stannu di cca' e dumani di dda

iu ci lassu 'na piddicata di timpulati

accussi' la finiscinu di fari tralallaleru tralallallaaaa'...

 

A tutti chiddi ca a li funerali

sunnu sempri li primi a ghiri a salutari

iu ci lassu un mazzu di carti

pi quantu lu tempu ca hannu misu di parti

cu un solitariu di maluchiffari

si ponnu iri a sarvari...

 

'Na chilata e mezza di quarumi

lassu a chiddi ca li sordi si mettinu sutta lu maruni

 

'Na mennula amara vogghiu lassari

a ddi barri ca li dolci 'un sannu fari

 

A li putiara lassu la cuscenza

di fari giusti prezza e 'un'arrubbari,

di farisi tra iddi cuncurrenza

cu giustu versu e senza esagerari

 

A tutti li latri ca arrobbanu nna lu paisi

iu ci lassu causi e cammisi

robbi di gran marca e assai boni

di godisi all'internu di 'na prigioni...

 

A chiddi ca vannu lassunnu a cu pi sempri taci

iu ci lassu un cunsigghiu ca forsi 'un ci piaci:

finitila di furiari tunnu tunnu

pi vidiri cu lassa 'sta terra pi ghirisinni all'autru munnu...

 

E ora ca semu propriu a la fini

e tra la vita e la morti e' strittu lu confini

iu, cu tutta la serieta' ca nun m'e' consueta,

vogghiu fari 'na riflessioni d'analfabeta:

nna lu misi di li rosi, ca e' maggiu

'stu paisi vota pi un novu viaggiu

lu viaggiu ca porta a lu palazzu,

ca oggi comu oggi e' chinu di pruvulazzu,

debiti accumulati pi la munizza

debiti ca a pinsarici unu li corna ci appizza...

o vecchiu patruni o novu chi ci va

la cosa va affrontata cu serieta',

e li decisioni vannu pigghiati

nun prumittiti castelli dorati,

sacchi di sordi e mennuli caliati

limitativi a fari li cosi stritti e necessari

ca nna lu passatu troppu scecchi s'hannu vistu vulari

chistu e' lu me vuliri pi li jorna ca vennu

e ora pozzu muriri e ghiriminni all'infernu...

 

 

 

Media partner della Fucina